top of page

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Tájékoztatjuk, hogy a honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben megrendelője vagy együttműködő partnere kíván lenni az ügynökségünk által kínált szolgáltatásoknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

 

A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az ÁSZF valamely rendelkezésének esetleges módosításáról a szolgáltató a módosítás hatályba lépésével egyidejűleg értesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló Megrendelőket. Jelen ÁSZF mindaddig érvényben van, amíg a szolgáltató annak változásairól partnereit írásban nem értesíti vagy az aktuális ÁSZF-et saját weboldalán (http://instafame.hu) közzé nem teszi.

 

Hatályos 2019. szeptember 21. napjától visszavonásig illetve módosításig

CÉGNÉV: Brandeis Barnabás EV. (Instafame)

SZÉKHELY: 2440 Százhalombatta, Arany János utca 3. 3/12. 

ADÓSZÁM: 69339660-1-33

KÉPVISELI: Brandeis Barnabás

(a továbbiakban: Instafame)

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

Megrendelő minden olyan természetes, jogi, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személy, szervezet, valamint minden olyan további személy, aki a Szolgáltató által nyújtott valamely szolgáltatást igénybe kívánja venni és erre vonatkozóan jogviszony jön létre közte és a Szolgáltató között.

 

Influencerek azok a természetes személyek, akik a Szolgáltató által nyújtott terméket/szolgáltatást a saját social média felületükön népszerűsítik és a Szolgáltató adatbázisában szerepelnek, valamint kapcsolatban állnak vele.

 

Az Instafame szolgáltatásai:

 • Influencer marketing szolgáltatás és tanácsadás

 • Social media marketing szolgáltatás

 • Online media marketing szolgáltatás

 • PR és marketing kommunikáció

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek az Instafame (továbbiakban Szolgáltató) szolgáltatásaira általánosan irányadók, azonban ezen szolgáltatások esetén a szerződő felek a szerződés tartalmát egyedi szerződésben illetve megrendelésben rögzítik.

MEGRENDELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ VISZONYA

Szolgáltató a Megrendelő részére kellő szakmai gondossággal, a lehető legjobb tudása szerint nyújtja a Szolgáltatást.

A Megrendelő a Szolgáltatóval való együttműködés során nem vállal kizárólagosságot, tehát más szolgáltatótól is igénybe vehet ilyen, vagy ehhez hasonló szolgáltatást.

 

A Megrendelő és a Szolgáltató szerződéses viszonya akkor jön létre, ha a Megrendelő elfogadja a Szolgáltató árajánlatát és közös megállapodásra jutnak egy megbízási szerződés keretein belül.

 

A megbízási szerződést kiegészítheti a megrendelés során összeállított Brief, amely a szerződésben nem rögzített pontokat szabályozza. A Brief a Szolgáltató és a Megrendelő közös akaratával jön létre és kölcsönösen elfogadják annak tartalmát.

 

INFLUENCEREK ÉS SZOLGÁLTATÓ VISZONYA

Az influencert nem terheli semmilyen kötelezettség az adatbázisba való felvételt követően, azonban ha létrejön egy eseti megbízási szerződés az influencer szabad akaratából kiindulva, úgy az abban foglaltaknak az influencer köteles maradéktalanul és legjobb tudása szerint eleget tenni.

 

Az influencer felelősséggel tartozik a rá bízott promóciós termék iránt. Amennyiben kárt tesz a rá bízott promóciós termékben vagy elhagyja azt, köteles megtéríteni annak értékét a szolgáltató / megrendelő felé.

 

Az influencer köteles az előre meghatározott határidőre / időintervallumon belül teljesíteni az elvállalt munkát. Amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy köteles megtéríteni szolgáltató / megrendelő felé okozott kárt.

 

Az influencer köteles a megrendelő instrukcióinak és követelményeinek megfelelően teljesíteni az elvállalt munkát. Amennyiben a teljesített munka minősége nem felel meg az előzetesen meghatározott elvárásoknak, úgy köteles újra teljesíteni / megtéríteni annak értékét a szolgáltató / megrendelő felé.

 

Az elvállalt munkát az influencer a promóciós termék / kupon / szolgáltatás átvétele / felhasználása után nem mondhatja le. Amennyiben ezt mégis megteszi, úgy köteles a promóciós termék értékét, valamint a munkavégzés elmaradása miatt keletkezett kárt egyaránt megtéríteni a szolgáltató / megrendelő felé.

 

Az influencer munkáját a tréningen, vagy írásos formában kapott útmutató alkalmazásával, legjobb tudása szerint végzi.

 

A megrendelés teljesítésével az influencer eleget tesz az általa vállalt kötelezettségeknek, ezáltal a megrendelés teljesítésének időtartamára létrejött jogviszony megszűnik és a továbbiakban semmilyen kötelezettség nem terheli a szerződő feleket.

 

Amennyiben az influencer nem kíván tovább együttműködni a Szolgáltatóval úgy az ilyen irányultságú szándékát szabadon jelezheti a Szolgáltató felé, és további kötöttségek nélkül kiléphet az adatbázisból.

 

SZERZŐDÉS

A Megrendelő egy brief keretében teljeskörűen megismerteti a Szolgáltatót a Megbízás és az ahhoz kapcsolódó elvárások részleteivel, majd árajánlatot kér tőle a Megbízás teljesítésére.

 

A Szolgáltató árai a honlapon feltüntetett díjszabás szerint érvényesek.

 

A Szolgáltató és a Megrendelő között az adott szerződés érvényesen létrejön, ha Megrendelő személyes vagy cégadataival a megrendelőlapot kitöltötte vagy a részére küldött briefben szabályozott ajánlatot írásban elfogadja, visszaigazolja.

 

A megrendelés alapján a Szolgáltató az adott munkára vonatkozó szerződés kölcsönös aláírását követően elkeződődik a munka.

A Megbízás teljesítése az arra vonatkozó szerződés kölcsönös aláírását követően kezdődik.

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

 

A Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvényben meghatározottak szerint óvja a Megrendelő adatait.

 

A Megrendelő a megrendelőlap kitöltésével kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a megrendelés teljesítése során birtokába jutott és a Megrendelőt illető személyes adatokat a jelen szerződés teljesítése érdekében megismerje, másolja, kezelje, valamint feldolgozza. A Megrendelő által adott instrukciók teljesítéséhez szükséges adatfeldolgozási tevékenység során a Megrendelő szavatolja, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkezik mindazon felhatalmazásokkal harmadik személyek részéről, amelyek jogszerűvé teszik a Szolgáltató adatfeldolgozási (adatkezelési) tevékenységét.

 

A Szolgáltató és a Megrendelő is tudomásul veszik, hogy a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályozás értelmében a szerződés illetve annak bizonyos részei mindenki, illetve bizonyos személyek számára előzetes értesítés esetén a szükséges mértékben hozzáférhetőek lehetnek.

 

 

MEGRENDELÉS

 

A Szolgáltató a megrendeléseket kizárólag írásban (honlapon keresztül vagy e-mailen) fogadja el.

 

Az írásos megrendelésnek a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően tartalmaznia kell:

 • a Megrendelő nevét

 • a Megrendelő email címét

 • a Megrendelő telefonszámát

 • a Megrendelő honlapcímét

 • és az ajánlat leírását. 

 

A Szolgáltató a megrendeléssel kapcsolatosan, annak technikai kivitelezhetősége tekintetében a megrendelés kézhezvételétől számított legkésőbb 3 munkanapon belül egyeztetést kezdeményez a Megrendelővel.

 

 

A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

A Szolgáltató az írásos formában eljuttatott brief alapján megszervezi és lebonyolítja Megrendelő számára az influencer kampányt, melynek eredményeiről a kampány lezárulta után eredmény-kimutatást küld.

 

A kampány során a Megrendelő maga választja ki a Szolgáltató által biztosított listából azokat az influencereket, akikkel együtt kíván működni a kampány folyamán. A kampányban résztvevő influencerek előre egyeztetett díja, bejelentési kötelezettsége (amennyiben szükséges), valamint a promóciós termékek célba juttatása minden esetben a megbízót terhelik.

 

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató teljesítése során őt is fokozott együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli. Ennek keretében Megrendelő köteles

 • a teljesítéshez szükséges szakértelemmel bíró kapcsolattartót/munkatársat bevonni,​

 • a Szolgáltató által feltett kérdéseket haladéktalanul megválaszolni,

 • a Szolgáltató teljesítéséhez szükséges egyéb adatokat, tényeket haladéktalanul megadni,

 • valamint felmerülő kérdés esetén haladéktalanul és egyértelműen dönteni.

 

Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató felhívását követő 10 napon belül nem tesz eleget ezen kötelezettségek bármelyikének, úgy a szerződésben foglalt teljes szolgáltatási díjat valamint kötbért köteles megtéríteni a Szolgáltató részére.

 

A Szolgáltató az általa elvégzett munkákon a szerzői minőséget valamint nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja.

 

 

FIZETÉS MÓDJA

 

Az elvégzett munkák után a Szolgáltató a Megrendelőnek számlát állít ki, melyet Megrendelő készpénzben vagy átutalással egyenlíthet ki. Az átutalásos fizetés – amennyiben másképp nem rendelkeznek a szerződésben – 8 napos fizetési határidővel történik.

 

Felek rögzítik, hogy kizárólag a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások ellenértékéről számla benyújtására Megrendelő felé. A Szolgáltató elektronikus számlát küldhet Megrendelő részére, aki köteles a számlát elektronikus formában befogadni.

 

Megbízó tudomásul veszi, hogy a megjelent hirdetéssel, illetőleg a kapcsolódó számlával kapcsolatos reklamációra a számla kiállítását követő 8 napon belül van lehetősége

 

Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató egymástól függetlenül a mindenkori törvényes alapkamat kétszeresének megfelelő nagyságú késedelmi kamatot számíthat fel.

 

A megadott fizetési határidőre történő nem teljesítés esetén, a követeléskezelés minden költsége az Megrendelőt terheli.

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

 

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, a megjelölt 15 napos határidő betartásával.

 

 

SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

 

A felek között létrejött szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik.

 

A felek rögzítik, hogy egyik fél sem jogosult a megbízási szerződést rendes felmondással megszüntetni.

 

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani (illetve attól elállni), amennyiben a Megrendelő az alábbi tiltott magatartások bármelyikét tanúsítja:

 • a Megrendelő több mint 30 napos fizetési késedelembe esett, és felhívásra sem rendezi tartozását,​

 • a Megrendelő ellen csődeljárás, felszámolási eljárás indul vagy végelszámolását határozza el.

 • a Megrendelő egyéb súlyos szerződésszegést követ el

 

A Szolgáltató azonnali hatályú felmondása esetén a Megrendelő a szerződéses illetve a szerződéses díj 100%-át köteles megfizetni Szolgáltató részére.

 

A felek között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése, vagy felmondása nem mentesíti a feleket a fennálló kötelezettségeik, vagy díjtartozásaik teljesítése alól.

 

Megrendelő az adataiban bekövetkezett minden változást és a szerződés teljesítése szempontjából lényeges egyéb változásokat köteles 8 napon belül írásban közölni a Szolgáltatóval.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

A felek a szerződés teljesítése során hatékonyan, szorosan együttműködnek és egymás érdekeit messzemenően figyelembe veszik.

 

A Szerződő Feleket a szerződés teljesítése során kölcsönös értesítési és tájékoztatási kötelezettség terheli. Ezen kötelezettség teljesítésekor, amennyiben lehetséges, a felek kötelesek az írásos formát előnyben részesíteni.

 

A felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott és a másik Szerződő Felet érintő minden titoknak minősülő információt, adatot, vagy egyéb ismeretet kötelesek bizalmasan kezelni valamint gondoskodni arról, hogy a szóban forgó információhoz illetéktelen harmadik személy ne férhessen hozzá. A titoktartási kötelezettség Szerződő Feleket a szerződés megszűnése után is terheli.

 

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

 

A jelen ÁSZF magyar nyelven érvényes. A felek között létrejött jogi vitákra a magyar jog előírásai az irányadóak.

bottom of page